Skip to main content

Algemene huurvoorwaarden Esso “de Witte” Venlo 2023

Esso “De Witte “ Camper verhuur Venlo. ( VOF Boekestijn ) Fort st. Michielstraat 19, 5922 XC Venlo.
Tel: 077 – 3822585
Mobiel 06 – 43476339
E-mail: luc@vofboekestijn.nl 

Definities

Verhuurder: Esso “ De Witte “ camper verhuur gevestigd te Venlo, Fort st. Michielstaart 19 5921 XC. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67854184
Huurder: De natuurlijke persoon/personen/rechtspersoon die een camper wil huren en daarvoor een huurovereenkomst met Esso de Witte Campers Venlo heeft gesloten
Camper: De door verhuurder te verhuren camper met bijbehorende uitrusting, accessoires en inventaris
Huurovereenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarin minimaal opgenomen de huur, huurprijs en de huurperiode, alsmede eventueel aanvullende afspraken zoals vastgelegd in de reserveringsaanvraag samen met de door verhuurder verstrekte reserveringsbevestiging. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de huurovereenkomst.
Verzekeraar: De partij waarbij door verhuurder de verzekering van de camper is ondergebracht.

Huurovereenkomst

 1. Met het ondertekenen van de reserveringsaanvraag verklaart huurder een afschrift van de algemene huurvoorwaarden van VOF Boekestijn Camper verhuur Venlo, te hebben ontvangen, dat hij van de inhoud kennis heeft genomen en instemt met het aldaar bepaalde.
 2. Een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand nadat verhuurder de reserveringsaanvraag van huurder schriftelijk heeft bevestigd doch niet eerder dan dat huurder de daarin vermelde (aan)betaling(en) heeft voldaan.
 3. De reserveringsbevestiging wordt geldig geacht tenzij huurder per ommegaande doch binnen 5 werkdagen na ontvangst zijn bezwaren schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
 4. Alle omschrijvingen, illustraties en foto’s op internet, in advertenties, prijslijsten, aanbiedingen en offertes met betrekking tot de verhuren campers maken geen deel uit van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Door huurder kunnen hieraan derhalve geen rechten worden ontleend.
 5. De huurder(s) zorgen voor een kopie van ID/paspoort en de chauffeur(s) voor geldig rijbewijs.

Huurtarieven

 1. Huurder ontvangt een reserveringsbevestiging van verhuurder. Op deze reserveringsbevestiging staat vermeld hoe de huursom is samengesteld en welke bedragen voor de verschillende onderdelen zijn berekend, waaronder de huur van de camper, borgsom en eventuele extra’s.
 2. De huurtarieven zijn incl. 1500 km vrij reizen per week. Extra km € 0,28 per km. Bij een huurperiode van 3 weken of meer worden geen kilometers berekend. De huurtarieven zijn ook incl. verbruik van vloeistof t.b.v. chemisch toilet en eventueel olieverbruik.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de huurovereenkomst zijn de opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s en inclusief btw.
 4. De borgsom strekt tot (gedeeltelijke) verhaal van kosten en/of schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden. De borgsom zal binnen twee (2) weken na inname van de camper aan huurder worden gerestitueerd, verminderd met eventuele kosten en/of schade zoals vermeld op het uitgifte/inname formulier. In geval van schade is verhuurder gerechtigd de termijn van twee weken te verlengen tot het moment dat het schadebedrag door deskundigen is vastgesteld.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is huurder vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is huurder vanaf het intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag inclusief de btw de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.

Betaling

Zodra 50% van de totale huursom is aanbetaald is de reservering definitief. Het restant uiterlijk 6 weken voor vertrek.
Waarborgsom mag worden voldaan bij aanvang verhuurperiode.

Waarborgsom

Van de huurder wordt een waarborg som verlangd van € 1250,00 (Eigen risico ), voor personen onder de 25 jr. is dit € 1500.00

Annulering

De huurder dient per aangetekende post te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd :

 • Tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 30% v/d huursom
 • Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% v/d huursom
 • Vanaf 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% v/d huursom
 • Vanaf de aanvang van de huurperiode 100% v/d huursom

Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto zal nimmer een restitutie van de huursom (een gedeelte hier van) tot gevolg hebben.

Annuleringsverzekering

Deze dient u zelf af te sluiten als u dit wenst.

Brandstof

Verbruik brandstof is voor rekening van de huurder. U krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en dient de camper ook weer met een volle brandstoftank in te leveren.

Verzekering en eigen risico

De camper is door ons verzekerd tegen het risico van WA casco ( All Risk ). Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Het eigen risico bedraagt € 1250,00 per gebeurtenis in binnen en buitenland. Dit betekend als u 2 schades heeft in u, huur periode er twee keer € 1250.00 wordt verrekend. Betreffende alle kosten die niet door deze verzekering gedekt worden dient Huurder zelf voor een geschikte reisverzekering te zorgen die deze dekking wel biedt.
Schade aan het interieur veroorzaakt door huurder (al dan niet opzettelijk) wordt niet gedekt door onze verzekering en komt geheel voor rekening van de huurder. Andere door de verzekering niet gedekte schade zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen, schade aan de banden, ruitschade etc. is geheel voor rekening van de huurder. Tanken van verkeerde brandstof alsmede brandstof tanken in de watertank ( watertank moet dan vervangen worden ) is geheel voor rekening van de huurder.

Reparaties en schades

Ondanks het feit dat alle verhuurcampers goed onderhouden worden kan zich altijd een defect of storing voordoen of schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient uitsluitend te geschieden door een erkend autobedrijf, liefst een dealer van het merk van de camper.
Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan dient ten allen tijde eerst contact opgenomen met en toestemming gevraagd te worden aan de verhuurder. Indien huurder geen verwijt treft worden gemaakte kosten door verhuurder gerestitueerd mits huurder originele op naam van verhuurder gestelde nota’s, het betaalbewijs en de defecte onderdelen kan overleggen. Bij het ontbreken hiervan kan geen enkele aanspraak op vergoeding worden gemaakt. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparaties worden niet door de verhuurder vergoed.
Vergoeding is tevens uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van reparatie kan worden verweten.
Schade ontstaan door het vullen van een tank (brandstof/water) met de verkeerde vloeistof komt geheel voor rekening van huurder. Niet te verhalen bij verzekering.
Eventuele schade aan de banden en ruiten komt altijd volledig voor rekening van de huurder. Op een as horen aan beide zijde de zelfde soort banden te zitten Niet te verhalen bij verzekering.
Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld. En bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld. Zorg voor voldoende foto’s ook van de tegenpartij. Schades dienen binnen 7 dagen officieel gemeld te zijn, hierna vervalt de eventuele verzekering. Schades worden dan bij huurder verhaald.
Schades aan spiegels vallen altijd onder eigen verantwoording, deze worden niet door de verzekering gedekt ook al heeft tegenpartij schuld. Regel dit dus altijd ter plekken met eventueel tegenpartij.
Draai luifel altijd in als u camper alleen achterlaat, dit voorkomt schades bij eventueel storm en onweersbuien.

Bestuurder

Bestuurder dient tenminste 23 jaar en minstens 3 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs te zijn. Het rijbewijs moet gedurende de gehele huurperiode geldig zijn. De camper mag alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurders. Afwijking van de minimum leeftijd kan alleen in overleg met de verhuurder en de verzekering wanneer er sprake is van voldoende aantoonbare rijervaring.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Bij twijfel worden reinigingskosten (met een minimum van € 600 !) in rekening gebracht.

Rookverbod

Het is ten strengste verboden in de camper te roken. Bij twijfel worden reinigingskosten (met een minimum van € 600 !) in rekening gebracht.

Vignetten en boetes

Vignetten voor diverse landen en tolwegen, dit dient u zelf te regelen. Soms komen tolwegen achteraf binnen dit wordt dan nog verrekend.
Boetes worden altijd achteraf verrekend.

Huurtermijn

De huurperiode begint in principe op zaterdag om 15.00 uur en eindigt op vrijdag om 10.00 uur (tenzij anders is vermeld op de reserveringsbevestiging). Bij overschrijding van de huurperiode wordt een boete van € 250,00 per dag(deel) extra bovenop de dagprijs in rekening gebracht. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende auto ter beschikking te stellen kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd dient huurder een door verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.
Afwijkende haal en terug breng tijden uitsluitend in overleg met de verhuurder.

Afleveren en terug brengen van de camper

De camper wordt afgeleverd met een volle brandstof-, water- en gastank inclusief toebehoren. Tevens is de camper van binnen en buiten schoon gemaakt. De camper dient vanzelfsprekend ook weer normaal / veeg schoon te worden ingeleverd (Dit volgens oordeel van de verhuurder). Let op, geen schuurmiddelen of hoge druk reinigers gebruiken !!! Ook de schoon- en vuil watertanks dienen leeg te zijn. Tevens dient het cassettetoilet LEEG en SCHOON te zijn. Indien aan deze zaken niet is voldaan worden hier extra kosten voor in rekening gebracht, te weten: Schoonmaken binnenkant camper € 50,–; ledigen vuilwatertanks € 50,– ; schoonmaken cassettetoilet € 50,– De camper dient weer met een volle brandstof / LPG tank te worden ingeleverd.
Bij het ophalen van de camper worden alle eventuele beschadigingen met de huurder doorgelopen, hiervan wordt een formulier gemaakt dat door huurder ondertekent dient te worden; voor alle beschadigingen die bij inleveren van de camper geconstateerd worden en niet op deze lijst staan wordt de huurder verantwoordelijk gehouden. Opmerkingen achteraf worden niet meer in behandeling genomen.
Het voortijdig inleveren van de camper zal nooit tot teruggave van de (gedeeltelijke) huursom leiden.

Instructie

Bij het afhalen van de camper krijgt u een gedetailleerde instructie (duur ± een uur) over de werking van de camper en het toebehoren. In de camper zijn ook gebruiksinstructies op schrift aanwezig. Deze wordt door beide personen ondertekend, dit vanwege verzekering.

Pech hulp

Verhuurder heeft voor de camper een verzekering voor buitenlandhulp afgesloten waarbij eventuele repatriëring is meeverzekerd. De verzekering omvat ook hulpverlening bij pech. In geval van pech kan men een beroep doen op Spitz hulpdienst +31 850 239 252 Contact met de verhuurder is op dat moment ook vereist.

Wanprestatie

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid, die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is een en ander echter te wijten aan de nalatigheid van de verhuurder (dit ter beoordeling aan verhuurder), dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 200,–.
Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt dient de huurder dit te accepteren.
Ook als de huurder de camper later dan het afgesproken tijdstip in ontvangst neemt blijft de huurder de volledige huurprijs verschuldigd. Dit geldt ook als de camper slechts voor een gedeelte van de overeengekomen huurperiode wordt gebruikt.

Afrekening

Bij terugkomst van de camper wordt de camper door ons geïnspecteerd, en de eindrekening opgemaakt. De per bank betaalde borg wordt onder eventuele inhouding van de eindafrekening binnen 10 werkdagen op uw bank- of girorekening teruggestort.

Legitimatie

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort of ID-kaart en rijbewijs verplicht. Er zal door ons een kopie van het rijbewijs en paspoort/ID-kaart worden gemaakt. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

Diversen

Alle bij de EU aangesloten landen en voorts de Europese en niet Europese landen, waarvoor het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.

 • Het is verboden met de camper door ruig terrein of buiten verharde paden te rijden.
 • Het is verboden met de camper op wintersportvakantie te gaan.
 • Het is verboden harder te rijden dan wettelijk is toegestaan met een maximum van 130 km per uur.
 • Het is verboden de camper aan derden uit te lenen, cq onder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven of te belenen.
 • Het is verboden verdovende middelen te vervoeren met de camper
 • Het is verboden de camper met een hoge druk reiniger te reinigen. Vochtschade die hierdoor ontstaat wordt op de huurder verhaald!
 • Het is verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers en dergelijk aan te brengen aan de camper met uitzondering van tolweg en campingtoegangsstickers aan de binnenzijde van de voorruit.

Huurder gaat zorgvuldig met de camper om en verklaart:

 1. de camper zorgvuldig en volgens instructies te gebruiken en bij onwetendheid het instructieboekje te raadplegen of de verhuurder te contacteren om onnodige schades te voorkomen. Hij zal geregeld de bandenspanning en het olie- en koelvloeistofpeil controleren en indien nodig op peil brengen
 2. Het maximaal toegestane gewicht van de betreffende camper niet te overschrijden met belading en geen andere voertuigen te slepen.
 3. Niet meer personen in de camper te vervoeren dan het aantal zitplaatsen vermeld op het kentekenbewijs en geen lifters mee te nemen.
 4. De camper niet met naaldhakken, fiets en voetbalschoenen enz. te betreden.
 5. Geen grote, scherpe, onhandelbare objecten in het woongedeelte te vervoeren, zoals surfplank, snowboard, fiets ed.
 6. Geen bakvet en kookvocht in de afvoer te gieten en geen frituurvet en open vuur (kaarsen) in de camper te gebruiken
 7. De reinigingsinstructies van verhuurder op te volgen; de camper niet te reinigen met een hogedrukspuit of in de autowasserette of wasstraat en geen agressieve schoonmaakmiddelen en benodigdheden te gebruiken bij schoonmaken van interieur en buitenkant, zoals chloor, schuurmiddel, schuurspons etc.
 8. De camper niet onder te verhuren of aan derden uit te lenen.
  Algemene huurvoorwaarden VOF Boekestijn 2023
  Camper verhuur Horst- Venlo. ( VOF Boekestijn ) Fort st. Michielstraat 19 5922 XC Venlo – tel: 077 – 3822585 fax: 077 –
  3875650 Mobiel 06 – 43476339 luc@vofboekestijn.nl
 9. dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder genoemd in de reserveringsbevestiging ten alle tijden de kennis, de noodzakelijke geestelijke en lichamelijke gesteldheid bezit die voor het goed besturen van de camper is vereist en dat hijzelf of de bestuurder tijdens het besturen niet onder invloed is van alcohol en/of drugs.
 10. Kopie van Rijbewijs dient ingeleverd te zijn.
 11. Kopie van paspoort / ID dient ingeleverd te zijn.
 12. Camper mag niet gebruikt worden voor bezoek festivals.